Sadgirl

10 tekstów – auto­rem jest Sad­girl.

Życie zas­ka­kuje nas wte­dy gdy naj­mniej się te­go spodziewamy... 

myśl • 12 lipca 2012, 16:35

Jak to możli­we, że człowiek całkiem nam ob­cy może stać się kimś tak bliskim...? 

myśl • 9 lipca 2012, 17:23

Gdy­bym chciała zaw­sze na Ciebie cze­kać trwałoby to całą wieczność... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2012, 15:56

Mo­ja myśl na dziś...? By­le do przo­du ;p 

myśl • 17 czerwca 2012, 21:34

Być sobą to chy­ba naj­trud­niej­sza rzecz jaką ma­my do zrobienia... 

myśl • 15 czerwca 2012, 16:47

Nie ma to jak poz­nać ko­goś no­wego i zo­baczyć no­wy sens życia ;) 

myśl • 10 czerwca 2012, 17:57

Poz­na­liśmy się na pew­nej im­pre­zie. Zais­krzyło od ra­zu. Na­wet te­go sa­mego wie­czo­ru się po­całowa­liśmy... i to był błąd. Pi­saliśmy, roz­ma­wialiśmy ze sobą przez te­lefon, spo­tyka­liśmy się. Na początku nie myślałam o tym [...] — czytaj całość

anegdota • 6 czerwca 2012, 18:19

Ja­ki ten świat mu­si być dziw­ny dla naiw­nych osób, które po pros­tu kochają i nie proszą o nic w zamian... 

myśl • 5 czerwca 2012, 18:57

Cze­mu by nie być kimś in­nym, no­wym i ni­komu nieznanym...? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 czerwca 2012, 17:54

Kochać dwie oso­by równocześnie... Którą z nich wyb­rać? dlacze­go to ta­kie trudne? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 czerwca 2012, 11:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność